محاسبه کالری مصرفی روزانه بدن به همراه BMI | تغذیه و سلامت با 101recipe.com
محاسبه انلاین کالری مورد نیاز هر فرد در روز به همراه BMI(شاخص توده چربی در بدن)
جنسیت
قد
وزن
سن سال
میزان فعالیت
محاسبه خودکار
نتایج
آهنگ سوخت و ساز پايه (BMR)
موارد مورد نیاز روزانه برای ثابت نگه داشتن وزن فعلی
کالری کالری
کربوهیدرات (55%) کالری = گرم
پروتئین (15%) کالری = گرم
چربی (30%) کالری = گرم
کاهش- موارد مورد نیاز روزانه برای کاهش وزن به میزان   در هر هفته
کالری کالری
کربوهیدرات (55%) کالری = گرم
پروتئین (15%) کالری = گرم
چربی (30%) کالری = گرم
افزایش- موارد مورد نیاز روزانه برای افزایش وزن به میزان   در هر هفته
کالری کالری
کربوهیدرات (55%) کالری = گرم
پروتئین (15%) کالری = گرم
چربی (30%) کالری = گرم
BMI :
مقایسه BMI :
جدول مقایسه BMI :

جدول BMI