محاسبه کالری تمامی خوراکی ها | تغذیه و سلامت با 101recipe.com
محاسبه مجموع کالری خوراکی های خورده شده در طول روز
لطفا موارد زیر را وارد نمایید
خوراکی های مصرف شده در طول روز مقدار مصرف
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
   
نتایج
خوراکی ها کالری هر واحد کالری مجموع واحدها
کالری هر واحد ردیف 1 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 2 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 3 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 4 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 5 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 6 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 7 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 8 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 9 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 10 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 11 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 12 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 13 در مجموع
کالری هر واحد ردیف 14 در مجموع
کالری کل خوراکی های خورده شده در طول روز جمع کل مجموعه های بالا